گلزاری
هزینۀ کلاس های آنلاین استاد گلزاری (جلسات یک ساعته)
پایۀ تحصیلی یک نفره دو نفره سه نفره
دهم 30000 تومان 48000 تومان 63000 تومان
یازدهم 35000 تومان 56000 تومان 73000 تومان
دوازدهم (نهایی) 40000 تومان 74000 تومان 84000 تومان
کنکور 45000 تومان 78000 تومان 94500 تومان
فیلم آموزشی
فیلم کوتاه جذاب
تماس با ما