جابجایی و مسافت

سرعت و تندی

نمودار مکان - زمان

نمودار سرعت - زمان

شتاب ثابت 1

شتاب ثابت 2

شتاب ثابت - 3

سقوط آزاد
 
حرکت شناسی 1

حرکت شناسی 2

حرکت شناسی 3

حرکت شناسی 4


حرکت شناسی 5

حرکت شناسی 6

خانه

فیلم آموزشی

تماس با ماتلفن تماس و ارسال پیامک: 09394659279  -  آیدی اینستاگرام: poopakedu@ و golzari_physics@ و آیدی تلگرام: golzariphysics2@