کاربر گرامی لینک های آبی فیلم آموزشی و لینک های قرمز پی دی اف همان فیلم آموزشی هستند.

مفاهیم اولیۀ مغناطیس

نیروی وارد بر بار الکتریکی

نیروی وارد بر سیم حامل جریان

آزمایش اورستد

آزمایش اورستد

پیچۀ مسطح

پیچۀ مسطح

سیملوله

سیملوله

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی

قانون فاراده

قانون فاراده

القای الکترومغناطیسی 1

خانه

فیلم آموزشی