صفحۀ اصلی
                فیلم آموزشی           فیلم های جذاب فیزیکی          تماس با مافصل 1
فیزیک و اندازه گیری 1     نرده و بردار     نماد علمی     تبدیل یکا

فصل دوم

حالات ماده     نیروهای بین مولکولی     فشار بخش اول     فشار شاره ها

5 دقیقه فیزیک با گلزاری - حالات ماده           5 دقیقه فیزیک با گلزاری - فشار

5 دقیقه فیزیک با گلزاری - فشار شاره ها         5 دقیقه فیزیک با گلزاری - بارومتر و مانومتر

5 دقیقه فیزیک با گلزاری - اصول ارشمیدس و برنولی           فصل 3

انرژی جنبشی   انرژی جنبشی 2   محاسبۀ کار      محاسبۀ کارکل     انرژی مکانیکی      توان و بازده   
 5 دقیقه فیزیک با گلزاری - کار و کار کل              5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انرژی پتانسیل گرانشی              5 دقیقه فیزیک با گلزاری -  انرژی مکانیکی
5 دقیقه فیزیک با گلزاری - توان و بازده            

فصل 4

دما و دماسنجی     محاسبۀ گرما 1      انبساط      تغییر حالت ماده ذوب      تغییر حالت ماده تبخیر

روش های انتقال گرما      قانون گازها      تبدیل یکای دما - تمرین       انبساط - حل تمرین
5 دقیقه فیزیک با گلزاری - دما و مقیاس های  آن           5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انواع دماسنج ها         5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انبساط طولی و سطحی
5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انبساط حجمی                   5 دقیقه فیزیک با گلزاری - گرما                     5 دقیقه فیزیک با گلزاری - تغییر حالت ماده
               

فصل 5

مفاهیم اولیه      هم حجم و هم فشار     هم دما و بی دررو     حل تمرین چرخه     ماشین گرمایی     قایق پوت پوت