خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
آزمایش رسانش گرمایی آشنایی با انتقال گرما به روش تابش کشش سطحی القای الکترومغناطیسی در عمل
تصویر سه بعدی کهکشان راه شیری فشار لختی اثر لیدن فراست
موج صوتی ایستاده