خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
آزمایش رسانش گرمایی آشنایی با انتقال گرما به روش تابش کشش سطحی القای الکترومغناطیسی در عمل
تصویر سه بعدی کهکشان راه شیری فشار لختی اثر لیدن فراست
موج صوتی ایستاده ادغام دو ستارۀ نوترونی آزمایش قانون لنز خلأ و سقوط آزاد
آزمایش جالبی از شکست نور آزمایش جالبی از فشار راه شیری پرنده ای به نام وایت بلبرد
عسل در شرایط بی وزنی زندگی در ایستگاه فضایی اینشتین شبیه سازی ادغام راه شیری و اندرومدا
عبور عطارد از مقابل خورشید سیاهچاله چیست؟ اتساع زمان چیست؟ ستارۀ نوترونی چیست؟