خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
آزمایش رسانش گرمایی آشنایی با انتقال گرما به روش تابش کشش سطحی القای الکترومغناطیسی در عمل