نوسان ساده 1

نوسان ساده 2

نوسان ساده 3

نوسان ساده 4

معادلۀ حرکت نوسانی

نوسان جرم فنر و آونگ

انرژی نوسانگر

موج عرضی

موج الکترومغناطیسی 1

موج صوتی

موج مکانیکی 1

موج الکترومغناطیسی

موج صوتی

بازتاب موج

بازتاب موج

بازتاب موج 2

شکست موج

تداخل امواج
تلفن تماس و ارسال پیامک: 09394659279  -  آیدی اینستاگرام: poopakedu@ و golzari_physics@ و آیدی تلگرام: golzariphysics2@


تداخل امواج

خانه

فیلم آموزشی

تماس با ما
توماس یانگ